Officieel kandideren, is noodzakelijk!

  • 28 april 2017

Officieel kandideren, is noodzakelijk!

Voor wie niet vastbenoemd is en volgend schooljaar in scholengroep 26 wil werken!

Tijdelijke aanstellingen in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn onderhevig aan de bepalingen van het Descreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs (DRP) van 27 maart 1991.
Als u wil lesgeven, een administratieve of ondersteunende functie in een school of instelling ambieert of in het centrum voor leerlingenbegeleiding van scholengroep 26 Mandel & Leie wenst aangesteld te worden, dan moet u, om in aanmerking te komen voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt, voor 14 juni 2017 (middernacht) elektronisch kandideren via de website van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (www.g-o.be/jobs). Aanmelden kan enkel met een elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of een federaal token. Hiervoor heeft u uw pincode van uw identiteitskaart en een kaartlezer nodig. De handleiding voor de aanmelding is terug te vinden op de website(www.g-o.be/jobs), onder de rubriek elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Geen kaartlezer of federaal token?

Indien u niet beschikt over een kaartlezer, kan u elektronisch kandideren in de scholengroep.
Hiervoor hoeft u enkel uw identiteitskaart met bijhorende pincode mee te brengen.
In de meeste scholen van scholengroep 26 kan u ook kandideren.
Gelieve voor het elektronisch kandideren op de scholengroep een afspraak te maken met Ine Braekeveldt (051 26 75 59).
Een kandidaatstelling is geldig voor één schooljaar en moet jaarlijks – vóór 14 juni (middernacht) - ingediend worden. Aanvragen die vanaf 15 juni worden ingediend, worden beschouwd als laattijdige of spontane sollicitaties, waaraan een lage prioriteit wordt gekoppeld.

Wie in het schooljaar 2016-2017 het laatste jaar van zijn schoolstudie zal beëindigen,

kan zich kandidaat stellen voor een tijdelijke aanstelling. In de daartoe voorziene rubriek in de webtoepassing vermeldt u dat u laatstejaarsstudent bent. Op het moment van de aanstelling moet u uiteraard in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs dat voor het betrokken ambt is vastgelegd. Om voor een tijdelijke aanstelling in aanmerking te komen, moet u bijkomend uiterlijk op 15 oktober 2017 rechtstreeks scholengroep 26 Mandel & Leie op de hoogte brengen dat u aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet, met een kopie van uw diploma.

Bent u vastbenoemd, maar ambieert u een tijdelijke aanstelling in een ander wervingsambt dan het ambt van uw vaste benoeming of in een andere instelling dan de instelling van affectatie? Dan moet u daarvoor ook elektronisch kandideren. Op het moment van de aanstelling moet u uiteraard steeds in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs dat voor het betrokken ambt is vastgelegd.

Als u uw kandidaatstelling correct hebt ingediend, komt u in aanmerking voor een tijdelijke aanstelling in alle instellingen van de scholengroep en alle geselecteerde wervingsambten waarvoor u de aanvraag hebt ingediend.

Leerkrachten levensbeschouwelijke opvoeding

Godsdienstleerkrachten, leermeesters niet-confessionele zedenleer en leraren niet-confessionele zedenleer moeten ook elektronisch kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

De werving van leerkrachten levensbeschouwelijk onderricht behoort tot de bevoegdheid van de directeur, op voordracht van de bevoegde instantie van de betrokken godsdienst of de bevoegde instantie van de niet-confessionele zedenleer (DRP art. 17, §5)

Uw aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Om uw recht op een aanstelling van doorlopende duur te verkrijgen, moet u gebruikmaken van het standaardformulier ‘Aanvraag tot het verkrijgen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’. Dit formulier is vanaf 18 april 20017 verkrijgbaar op uw schoolsecretariaat of u kan het downloaden op de website van Scholengroep Mandel & Leie, www.scholengroep26.be (rubriek jobs-wevingsambten)

Het decreet rechtpositie bepaalt dat de aanvraag vóór 15 juni 2017 aangetekend of tegen ontvangstbewijs moet worden verstuurd naar de Raad van Bestuur van Scholengroep 26 Mandel & Leie, Hugo Verrieststraat 68 te Roeselare t.a.v. algemeen directeur Marc Casteleyn.
De poststempel geldt als bewijs dat de aanvraag voor 15 juni 2017 werd opgestuurd.
Het is van het grootste belang dat u het aanvraagformulier correct en volledig invult, zo niet kan de geldigheid van uw kandidatuur in het gedrang komen.

Als u in een of meer instellingen van scholengroep26 Mandel & Leie één keer effectief werd aangesteld voor doorlopende duur, dan geldt dit vanaf dat ogenblik als een over de schooljaren heen doorlopende kandidatuur voor dat ambt. In dit geval moet u dus geen nieuwe kandidatuurstelling voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur indienen.
Door een aanvraag voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) in te dienen, voldoet u ook aan de voorwaarden voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. U bent niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke aanstelling in te dienen, tenzij u voor een ander ambt in aanmerking wenst te komen dan datgene waarvoor u TADD-gerechtigd bent of indien u bij een andere scholengroep wil kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Wanneer u uw recht op een doorlopende aanstelling wil uitbreiden naar een ander ambt/vak waarvoor u geen vereist, maar een voldoend geacht diploma bezit, moet u een nieuwe TADD-aanvraag indienen. Als u gedeeltelijke vastbenoemd bent en voor het resterende deel van u opdracht minstens 1 keer als TADD-er bent aangesteld, hoeft u daarvoor geen TADD-aanvraag meer in te dienen.

Wanneer u als TADD’er gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen gebruik maakt van uw recht op een tijdelijke aaanstelling van doorlopende duur, dan vervalt dit recht.

Vast benoemd worden is voor de meeste personeelsleden een onderdeel van de beroepsloopbaan. Oplijsting vacante betrekkingen!

De vacante betrekkingen worden opgelijst op basis van de situatie op 1 maart.
Elk jaar is er een benoemingsronde op 1 juli en 1 oktober.
In de benoemingsrondes bedoelen wij met ‘vacante betrekkingen’ die betrekkingen die aangeboden worden voor vaste benoeming. In principe zijn dat alle betrekking die niet aan een vast benoemd personeelslid zijn toegewezen. Het decreet rechtspositie legt de datum vast op 1 maart.
Daarnaast kan er bij scholengroep 26 Mandel & Leie maandelijks een nieuwe affectatie /mutatie toegekend worden. Dit enkel aan het personeelslid dat reeds in de functie vast benoemd is.
Eind september wordt de lijst van ‘vacante betrekkingen’ geactualiseerd met de vacante betrekkingen die niet ingenomen zijn met de benoemingsronde van juli alsook de betrekkingen die in het nieuwe schooljaar niet meer worden ingericht. Ook die betrekkingen waarin een nieuwe affectatie/mutatie werd uitgesproken, kunnen niet meer worden aangeboden.